Evgeny
V.
Bodin
Organization
A.P. Ershov Institute of Informatics Systems SB RAS  — researcher