Natalya
Aleksandrovna
Semenova
Organization
Novosibirsk State University  — student